Ochrana osobných údajov

1.    Účel poskytnutia osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu s internetovým obchodom www.caritas.sk/eshop budú spracované za účelom:

a)    vybavenia objednávky, t.j. potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu (faktúry), doručenie tovaru

b)    v prípade zaregistrovaných používateľov pre registráciu a využívanie vernostných výhod

c)    v prípade súhlasu so zasielaním reklamných informácii za účelom propagácie internetového obchodu www.caritas.sk/eshop  a jeho produktov

2.    Aké osobné údaje spracovávame?

a)    osobné údaje potrebné k vybaveniu objednávky:
-    krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

b)    osobné údaje potrebné k registrácii:
-    krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

c)    osobné údaje potrebné k zasielaniu reklamných informácii:
-    e-mailová adresa

3.    Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K osobným údajom majú prístup len sprostredkovatelia, bez ktorých by činnosť spoločnosti Caritas Spiš s.r.o. nebola možná. Medzi týchto patria:

a)    administrátori, programátori a konzultanti, ktorí pracujú pre nás, ale formálne nie sú našimi zamestnancami.

b)    externý dodávateľ účtovných služieb

c)    poskytovateľ webhostingových služieb

d)    prepravné spoločnosti

Všetci sprostredkovatelia sú zaviazaní neumožniť použitie údajov na iný účel.

Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a zároveň je prevádzkovateľ povinný označiť ich, anonymizovať ich, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania a zlikvidovať ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

Ak to bude prikazovať zákon, môže sa stať, že budeme nútení niektoré údaje sprístupniť inej osobe (typicky polícii).

4.    Osobné informácie pri platbách za tovar cez elektronické bankovníctvo

Ak na zaplatenie tovaru v našom internetovom obchode využívate niektorú z verzii ponúkaného elektronického bankovníctva, neprichádzame do kontaktu so žiadnymi údajmi ako sú prihlasovacie údaje. Platby sú realizované priamo na stránkach banky. Tá nám poskytne informáciu o úspešnosti platby a Vaše meno a číslo účtu, aby sme vedeli identifikovať platbu.

5.    Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Osobné údaje budeme chrániť pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Osobné údaje budeme spracovávať v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu. Osoby, ktoré prídu do kontaktu s osobnými údajmi, budú oboznámené s tým ako ich majú spracovať.

6.    Správnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám fyzická osoba poskytne, musia byť správne. V prípade zistenia, že nám bol poskytnutý nesprávny údaj alebo dôjde k zmene osobných údajov, treba to oznámiť. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizovať.

7.    Odstránenie osobných údajov

Vaše údaje môžete zmeniť v nastaveniach vášho konta po prihlásení. Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, musíte si zrušiť vaše konto. Ak chcete zrušiť vaše konto, napíšte nám na eshop@caritas.sk

8.    Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Niektoré vaše práva (napr. opravu alebo vymazanie údajov) môžete uplatniť prostredníctvom nastavení vášho konta. Ohľadom vašich oprávnených žiadostí, ktoré nie je možné realizovať automatizovane prostredníctvom stránky www.caritas.sk/eshop, nás môžete kontaktovať doleuvedeným spôsobom. Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete odvolať zrušením vášho konta.
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“).

9.    Použitie cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý webový server môže nechať na pevnom disku užívateľa, s cieľom identifikovať ho, keď sa užívateľ opäť pripojí. Každá webová stránka môže čítať len tie cookies, ktoré odošle samotný užívateľ, nie iný. Cookies sú pridelené len jednému anonymnému používateľovi a nepovoľujú prístup k údajom osobného charakteru, finančným a zdravotným údajom . Cookie nie je spustiteľný súbor, nie je ho možné šíriť a neobsahuje vírus.

Náš internetový obchod využíva dva druhy cookies:

a)    dočasné cookies - tieto zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača pokiaľ neukončíte prehliadanie, sú potrebné pre niektoré aplikácie a funkcie v našom internetovom obchode

b)    trvalé cookies - tieto zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu, trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku

10.    Cookies tretích strán

Súbory cookies tretích strán pochádzajú zo zdrojov z iných domén, ktoré majú materiál, ako sú reklamy alebo obrázky, vložené do stránky. Tretie strany ako zadávatelia reklamy používajú cookies na meranie efektivity reklamy.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

11.    Kontakt na nás

Prevádzkovateľom informačného systému je Caritas Spiš s.r.o., Spišská Kapitula 4, 053 04 Spišské Podhradie, eshop@caritas.sk.

Používatelia informačného systému súhlasia s tým, aby Prevádzkovateľ spracúval ich osobné údaje v uvedenom rozsahu. Súhlas je platný na dobu neurčitú a používateľ ho môže kedykoľvek odvolať.

Poštovné, platba, termíny odoslania
Pozri.sk - vyhľadávač