Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1.      Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.eshop.caritas.sk  je spoločnosť Caritas Spiš s.r.o., so sídlom Spišská Kapitula 4, 053 04 Spišské Podhradie

2.      Predávajúcim je spoločnosť Caritas Spiš s.r.o., so sídlom Spišská Kapitula 4, 053 04 Spišské Podhradie.

3.      Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.eshop.caritas.sk  je spoločnosť Caritas Spiš s.r.o., so sídlom Spišská Kapitula 4, 053 04 Spišské Podhradie.

4.      Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

5.      E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

6.      Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7.      Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

8.      Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

Cena

1.      Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 10% DPH pri knihách a 20% DPH pri ostatných produktoch.

2.      Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.

Objednávka

1.      Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2.      Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3.      Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4.      Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

5.      Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok IV.

Platobné podmienky

1.      Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a.       platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi, alebo na pošte, pri preberaní tovaru)

b.      platba prostredníctvom platobnej brány GoPay

c.      platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

2.      Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VII týchto všeobecných obchodných podmienok.

3.      Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

a.      zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

b.      zľavu za množstevný a opakovaný nákup,

c.      zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

4.      Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V.

Dodacie podmienky

1.      Predávajúci je povinný do 2 pracovných dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2.      Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3.      Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, kupujúci bude informovaný o možnostiach čiastočných dodávok.

4.      Spolu s tovarom je na vyžiadanie zákazníkovi bezplatne zasielaná faktúra (daňový doklad) v papierovej forme, návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5.      Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

a.       Slovenskej pošty,

b.       kuriérskej spoločnosti,

c.       osobne na zvolenej predajni v objednávke

d.       Zásielkovňa

Článok VI.

Prevod vlastníckeho práva

1.      Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2.      Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VII.

Poštovné.

Pre objednávky do 60,- €

Zásielkovňa - odberné miesta na Slovensku:
   Hmotnosť od 0 do 5000 g. - 2,50 € - poistená zásielka
   Hmotnosť od 5000 do 10000 g. - 4,80 € - poistená zásielka
Zásielkovňa - odberné miesta v Českej republike:
   Hmotnosť od 0 do 5000 g. - 4,00 € - poistená zásielka
Slovenská pošta:
   Hmotnosť od 0 do 100 g. - 1,65 € - nepoistená zásielka
   Hmotnosť od 100 do 500 g. - 2,00 € - nepoistená zásielka
   Hmotnosť od 500 do 1000 g - 2,80 € - nepoistená zásielka
   Hmotnosť od 0 do 5 kg - 4,50 € - poistená zásielka
   Hmotnosť od 5 do 10 kg - 5,50 € - poistená zásielka
Kuriér:   
   Hmotnosť od 0 do 2 kg - 3,50 € - poistená zásielka
   Hmotnosť od 2 do 5 kg - 5,00 € - poistená zásielka
   Hmotnosť od 5 do 10 kg - 6,00 € - poistená zásielka
   Hmotnosť od 10 do 15 kg - 7,00 € - poistená zásielka
   Hmotnosť od 15 do 20 kg - 8,00 € - poistená zásielka

Osobný odber:
   Na predajniach v Ružomberku, Poprade - 0,- €

Pre objednávky nad 60,- €

   Poštovné zadarmo.

Platba.

   Prevodom na účet - 0,- €
   Dobierka:
   Slovenská pošta - 1,30 €
   Kuriér - 1,00 €
   Zásielkovňa  - 0,60 €

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

1.      Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

2.      Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1.      Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2.      Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou - napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

3.      Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4.      Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5.      Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6.      Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7.      Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

8.      Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.      Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2.      Kupujúci je povinný:

a.       prevziať objednaný tovar,

b.      zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

c.       prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3.      Predávajúci je povinný:

a.       dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b.      spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

1.      Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2.      Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3.      Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, fakturačné údaje, údaje na doručenie tovaru, kontaktné telefónne číslo, email.

4.      Poskytnuté osobné údaje od kupujúceho sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.

5.      Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

6.      Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

7.      Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto prevádzkovateľ okamžite blokuje alebo likviduje. A poskytnuté osobné údaje od kupujúceho už nebude prevádzkovateľ používať na marketingové účely.

8.      Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Článok XII.

Zmluvná pokuta

1.      Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2.      Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

3.      Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1.      Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2.      Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3.      Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

4.      Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako aj zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

5.      Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

6.      Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 10. 2018.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies.
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách pre Vaše budúce návštevy, aby Vám uľahčila opätovnú návštevu stránky. Cookies môžu využívať vložené reklamy tretích strán. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača, kde môžete nastaviť zablokovanie cookies alebo upozornenie v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Vážení zákazníci, informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na eshop@caritas.sk

 

V Spišskom Podhradí, 1. 10. 2018

 

PhDr. Ing. Pavol Vilček,

konateľ spoločnosti

Poštovné, platba, termíny odoslania
Pozri.sk - vyhľadávač